HOTEL

confortable and clean

의정부 중심에 위치한 케일라호텔(KAYLA HOTEL)이 선사하는 편안함과 청결함, 

잊을 수 없는 친근한 서비스를 경험해 보세요.호텔연혁


· 2022. 숙박업 위생관리 최우수 등급 선정

· 2022. 09. (주)호텔피앤씨 케일라호텔 인수층별 및 이용안내


▷ 케일라호텔 본관 (금연호텔)


F7                루프탑(케일라파티룸)

F2  -  F6      객실

F1                프런트


▷ 케일라호텔 별관 (무인호텔)


F2  -  F8      객실

F1                프런트KAYLA HOTEL

주소          경기도 의정부시 신흥로 231

대표전화   031-878-0303

홈페이지   www.kaylahotel.com